Archief op 2015

Jaarverslag seizoen 2014-2015

Jaarverslag seizoen 2014-2015                                

Het bestuur had zich verheugd op een echte mooie schaatswinter, maar  helaas is  dit voor het tweede achtereenvolgende jaar niet uitgekomen. Alleen eind januari vormde zich een laagje van twee centimeter ijs op de baan en kort daarop ging het sneeuwen en was het weer afgelopen met het vriezende weer.  De rest van de winter was zacht en wisselvallig en tegen het einde van de winter leek het erop dat er zich toch nog een ijslaag ging vormen maar dat was van korte duur en zo kwam er een einde aan weer een schaatsloze winter op natuurijs.

Algemeen

Het afgelopen jaar is het bestuur 12 maal bijeen geweest voor een bestuursvergadering. Daarnaast heeft het bestuur diverse besprekingen gehad met o.a. de gemeente Winsum, het bestuur van Graspop,  vertegenwoordigers van de KNSB en Powerslide en een sportcoach van de gemeente Winsum.

Het aantal leden is constant gebleven, maar er is een neiging dat er meer leden hun lidmaatschap beëindigden dan dat er nieuwe leden bij komen. Deze ontwikkeling zal zeker te maken hebben met de zachte winters zonder schaatsplezier.

In december zijn de presentatieborden aan de muur in de kantine bevestigd waarop veel foto’s te zien zijn en een korte beschrijving van de geschiedenis van de ijsclub en ijsbaan is te lezen.

De KNSB heeft met ingang van het nieuwe seizoen een nieuw contributie-systeem ingevoerd. De verenigingen moeten nu kiezen uit vier verschillende pakketten; Natuurijs basis, Natuurijs plus, Sport basis en Sport plus.
Wij hebben gekozen voor ‘Natuurijs Basis’.

Zaken die de revue gepasseerd zijn dit jaar

Zaterdag 1 november 2014 heeft het bestuur de ijsbaan gereed gemaakt voor de winter en begonnen met het onder water zetten van de ijsbaan. De sloot langs de spoordijk die voor watertoevoer zorgt vanuit de Maar is schoon gemaakt dus we hadden dit keer geen last van stagnatie. Ook voor de komende winter is deze sloot al in oktober geschoond.

Woensdag 5 november heeft het bestuur, op uitnodiging van de gemeente Winsum, vergaderd inzake het plan van de gemeente om toestemming te verlenen het pad over de ijsbaan van het eiland naar het fietspad mogelijk te laten verharden, dit naar aanleiding van een verzoek van de eigenaar van het pand op het eiland. Het betekende dat de bepalingen in de akte van erfpacht gewijzigd dienen te worden. Daar is het bestuur om verschillende redenen op tegen.
Wij hebben te kennen gegeven hier niet aan mee te werken en hebben de gemeente overtuigd dat de akte van erfpacht niet éénzijdig kan/mag worden gewijzigd. De gemeente was dat met ons eens en trok de conclusie om het plan in te trekken. We hebben de afspraak gemaakt om het pad in een zo goed mogelijke staat te houden.
In de zomermaanden heeft de bewoner van het eiland een advocaat ingeschakeld en is het bestuur verschillende keren schriftelijk en telefonisch benaderd door advocaat mr. G.M. Tiddens van advocatenkantoor Bout Overes te Groningen met het dringende verzoek mee te werken aan een mogelijke verharding van het pad over de ijsbaan. Het bestuur heeft nadrukkelijk laten weten hier niet aan mee te werken.

Op dinsdag 18 november heeft een afvaardiging van het bestuur de Algemene Leden Vergadering van het Gewest Groningen van de KNSB bezocht. Na de zakelijke punten werd de avond voortgezet met een feestelijk aankondiging. Tot zijn verrassing werd onze voorzitter Hans Wolzak verzocht naar voren te komen, daar werd hij toegesproken door de heer Wijma van het gewest en gehuldigd vanwege het feit dat hij al meer dan 25 jaar werkzaam is in het bestuur van ijsclub Baflo. Hans werd daarom na een korte toespraak benoemd tot Lid van Verdienste bij de KNSB en kreeg een herinneringsspeld en een bos bloemen aangeboden. Een welverdiende onderscheiding waar alle aanwezigen het zeer mee eens waren gezien het stevige applaus in de zaal.

Het bestuur heeft voor de verwarming van de kantine een nieuwe cv kachel aangeschaft. De keukenkachel was kapot en aan vervanging toe en de gaskachel had te weinig rendement om de hele kantine te verwarmen. Zaterdag 22 november is de aanleg en montage van de cv-installatie voltooid. Na het testen kon deze in gebruik worden genomen en werkt uitstekend. Heel veel dank is het bestuur verschuldigd aan onze deskundige vrijwilligers, Jannes Kadijk, Ties Sikkema, Kor Stel en zijn zoon, die ons met raad en daad hebben bijgestaan.

30 november 2014 zijn er filmopnames gemaakt op de ijsbaan voor de film ‘De Kerstvloed’. De première was op 18 oktober j.l. en het bestuur was hiervoor uitgenodigd en we hebben de première bijgewoond.

Op 15 december heeft het bestuur deelgenomen aan een verenigingsvergadering bij ijsclub Bedum inzake de organisatie van de Marathon Driedaagse op natuurijs. De ijsclubs uit Middelstum, Bedum, Winsum en Baflo hadden toegezegd een wedstrijd te willen organiseren. De ijsclub Middelstum haakte af omdat zij het gewestelijk kampioenschap willen organiseren.

Het Gewest Groningen zorgde ervoor dat alle leden die geen wedstrijdlicentie hebben op 27 december gratis mochten schaatsen in Kardinge. Enkele leden hebben hier gebruik van gemaakt.

Het bestuur heeft bij de NAM melding gemaakt van mogelijke bevingsschade aan het clubhuis. In februari heeft een inspecteur van Arcadis de schade bekeken en een rapport opgemaakt.
Er werd inderdaad op verschillende plekken bevingsschade geconstateerd en is gerapporteerd aan de NAM en ook erkend door de NAM. Het rapport is nu overgedragen aan het Centrum Veilig Wonen voor de verdere financiële afhandeling.

In mei heeft Graspop de ijsbaan tijdelijk in bezit genomen voor het jaarlijkse muziekfestival en de grasmaaierraces. Het bestuur heeft in samenwerking met Graspop, en met toestemming van het Waterschap, een dam met duiker aangelegd om de deelnemers met hun grasmaaiers en auto´s beter toegang te geven tot de ijsbaan. In september heeft de ijsclub nog een dubbel hek geplaatst op de dam. Deze is door de gemeente Winsum beschikbaar gesteld.

Op 10 juni heeft de ijsclub in Baflo de inline skatewedstrijd in het kader van de Powerslide Inline Competitie georganiseerd. Er deden bijna 60 deelnemers mee aan deze wedstrijd van pupil tot master.
De jury van de KNSB en de deelnemers waren zeer te spreken over de organisatie mede door de samenwerking met Café Beuving en de faciliteiten die zij boden. De EHBO mensen en Verkeersregelaars hebben er aan bijgedragen dat alles zonder ongelukken is verlopen.
In de middag was er een skate clinic voor basisschoolkinderen waar ongeveer 22 kinderen vol enthousiasme aan deelnamen. Wij hadden skatemateriaal gehuurd van YVG(IJs Vereniging Groningen). De uitvoering van de clinic gebeurde in samenwerking met Mariet Bakker, die de kinderen les gaf en sportcoach Nick Poortinga van de gemeente Winsum die haar assisteerde en ons heeft geholpen bij de organisatie.

Een aantal zaterdagen in september en oktober heeft het bestuur benut om één en ander op te knappen, zo is b.v. de waterafvoer van de sloot langs de ijsbaan en het fietspad die verstopt was herstelt, door een nieuwe buis met afsluitdop onder het fietspad aan te leggen, de nieuwe dam werd verder gereed gemaakt, er zijn opruim werkzaamheden verricht en de vlaggenmasten zijn gerenoveerd.

Het bestuur heeft voor het komende winter op zaterdag 31 oktober de baan gereed gemaakt en is vanaf 1 november begonnen met de baan onder water te zetten.
Al met al is er deze zomer weer heel wat werk verzet.

Hopelijk gaan de weergoden ons belonen met een mooie schaatswinter zodat iedereen de gang naar de ijsbaan weer kan maken en met veel plezier komt schaatsen of in de kantine even een kop warme chocola komt drinken.
Het bestuur wenst iedereen, actieve- of passieve schaatsliefhebber, een plezierig bezoek aan onze ijsbaan ’t Olhof toe.

Hans Wolzak, voorzitter      Wim Witteveen, secretaris

Jaarvergadering van ijsclub Baflo

Het bestuur van ijsclub Baflo, nodigt haar leden en donateurs uit tot het bijwonen van de ledenvergadering op vrijdag 27 november 2015 bij Café Beuving, Stationsweg 1, te Baflo.
Aanvang 20.00 uur.

Agenda:
1. Opening;

2. Ingekomen stukken en mededelingen;

3. Notulen vorige vergadering van 28 november 2014;

4. Jaarverslag 2014-2015 van de secretaris;

5. Financieel jaarverslag van de penningmeester;

6. Verslag van de kascommissie;

  • Dhr. F. Weegenaar treedt af als kascommissielid.
  • Dhr. D. Norg blijft nog een jaar lid.
  • Dhr. J. Cleveringa treedt toe tot de kascommissie.
  • Tevens dient er een reservelid te worden benoemd.

8. Pauze met gratis verloting!

9. Bestuursverkiezing;

  • Aftredend volgens schema en herkiesbaar: A. Meinema

  • Aftredend volgens schema en herkiesbaar: W. Witteveen


  • (Eventuele tegenkandidaten kunnen zich aanmelden tot aanvang van de vergadering.

)

10. Begroting;

11. Bespreking a.s. winterseizoen;

12 Rondvraag;

13. Sluiting.

Na afloop van de vergadering kan men kaarten en bingo spelen om vleesprijzen.

Bij het betreden van de ijsbaan het komend winterseizoen, word(t)en u/jullie vriendelijk
 verzocht de LIDMAATSCHAPSKAART(EN) bij jullie dragen.

Namens het bestuur IJsclub Baflo.

BEDANKT vrijwilligers, verkeersregelaars, EHBO, bedrijven en instanties!

Wat hebben we woensdag 10 juni j.l. genoten van een prachtig inline-skate evenement in Baflo.
’s Middag begon het met een inline-skate clinic en een toertocht. Hier deden een groot aantal kinderen vol enthousiasme aan mee. De deelname was boven verwachting. Fantastisch wat de kinderen deze middag presteerden en wat een plezier hadden ze! De manier van les geven door Mariet Bakker heeft daar heel veel aan bijgedragen.
Mariet Bakker, zelf wedstrijdrijdster ‘s avonds, verzorgde samen met buurtsportcoach Nik Poortinga van de gemeente Winsum de clinic op een speelse manier en dit viel zeer in de smaak bij iedereen.
Mariet is werkzaam in het onderwijs en geeft daarnaast inline-skate training bij YVG op de baan in Ten Boer en dat was te merken want je hoorde regelmatig enthousiaste reacties van de kinderen.
Er werd begonnen met allerlei basistechnieken en daarna konden de kinderen nog een toertocht rijden over het wedstrijdparcours. Tussendoor werd er nog even een frisje gedronken en na afloop een patatje gegeten. Toen het afgelopen was vroegen de kinderen aan Mariet: ‘Wanneer kunnen we weer meedoen….?” Nou wat de ijsclub betreft gaan we dit volgend jaar zeker weer organiseren.
De wedstrijden ‘s avonds voor de Powerslide Inline Competitie waren in alle categorien vol spanning.
Er werd stevig strijd geleverd door de rijders om uit te maken wie er met de prijzen en de bloemen naar huis zouden gaan.
IJsclub Baflo heeft dit zeer geslaagde evenement tot een succes kunnen maken mede dankzij alle vrijwilligers, verkeersregelaars, EHBO mensen en niet te vergeten onderstaande bedrijven en instanties.

Speciale dank gaat uit naar de mensen van café Beuving die voor een zeer gastvrije ontvangst zorgden en klaar stonden als dat nodig was, hulde.
Onze dank gaat tevens uit naar de bewoners langs- en in de buurt van het parcours en bereid waren mee te werken aan het autovrij houden van het parcours.
De wedstrijdjury van de KNSB was zeer content met de organisatie en wil graag volgend jaar weer terug komen naar Baflo om weer een mooie wedstrijd in Baflo te laten organiseren door de ijsclub.

Bestuur ijsclub Baflo

• Schildersbedrijf Cleveringa
• Autobedrijf Bolhuis
• Installatiebedrijf Bolhuis
• Fixet
• Max Patat
• Stoffeerderij Wortelboer
• Olthof Fietsreparaties
• Kaashandel Luit Jager
• Luurtsema Bouw
• Vakgarage Bregman
• Ria’s haarmode
• Autoschadebedrijf Faber
• Coop Sietsema
• Slagerij Bos & co
• Bouwbedrijf P. Datema
• Smederij Dick Norg
• Pim’s hairstyle
• Bakkerij Rutgers
• Pellikaan Schaatsen
• R. Danhof Transportbedrijf
• Schildersbedrijf K. Danhof
• Bike Service Baflo
• Veevoeders van Dijk
• Just in Case
• Copier Service
• Boro Rijopleidingen
• Bloemisterij De Dageraad
• Klussenbedrijf R. Torringa
• Sportel Rijopleidingen
• Café Beuving
• Gemeente Winsum
• Verkeersregelaars Baflo
• EHBO Baflo
• Medewerkers van de Schakel

Woensdag 10 juni staat Baflo in het teken van inline-skaten

Dan organiseert ijsclub Baflo een inline-skate wedstrijd in het kader van de Powerslide Inline Skate Competitie en een clinic met een toertocht voor schoolkinderen.
De wedstrijd wordt georganiseerd in samenwerking met Powerslide, Pellikaan Schaatsen in Den Andel en het KNSB Gewest Groningen.
De Powerslide Inline Skate Competitie bestaat uit een aantal wedstrijden die in Noord-Nederland onder auspiciën van de KNSB wordt georganiseerd.
Vorig jaar is de finale van deze competitie met succes georganiseerd in Baflo. Het bestuur van de ijsclub heeft daarom besloten deze wedstrijd dit jaar weer op de kalender te plaatsen.
Vorig jaar deden ruim 50 wedstrijdrijders mee uit geheel Nederland. Dit jaar worden er ongeveer 70 rijders verwacht. Het deelnemersveld bestaat uit pupillen, junioren, kadetten, c-rijders en masters, zowel vrouwen als mannen.
Voor de rijders zijn deze wedstrijden zeer belangrijk om door te stoten naar de landelijke top en voor het publiek altijd spectaculair om te zien.
Dit jaar is gekozen voor het parcours Stationsweg, Emmastraat, Willem de Zwijgerstraat en Julianalaan. De start en finish is bij café Beuving en begint om 18.00 uur.

Finale Powerslide inline skate wedstrijd - 165

Finale Powerslide inline skate wedstrijd - 149

Finale Powerslide inline skate wedstrijd - 152

Clinic en toertocht voor schoolkinderen
Voorafgaande aan de wedstrijd is er woensdagmiddag tussen 14.00 en 16.15 uur voor de schoolkinderen van 8 t/m 12 jaar van de basisscholen in Baflo, Rasquert en Den Andel een inline-skate clinic met een toertocht.
De kinderen kunnen dan kennis maken en ervaren hoe leuk het is deze port te beoefenen. En natuurlijk ook om hen een leuke middag te bezorgen met het skaten in een beschermde omgeving, omdat de afgelopen winter van schaatsen op natuurijs niets is gekomen.
Ervaren trainers, onder leiding van trainer-coach Albert Bakker en marathonschaatster Nienke Pellikaan gaan de kinderen les geven.
Skeelers en beschermingsmateriaal is in beperkte mate aanwezig, maar hebben de kinderen zelf skeelers, dan adviseren we het eigen materiaal mee te nemen. Een helm dragen tijdens de clinic is verplicht.
Deelname en gebruik van het beschermingsmateriaal is gratis en de kinderen hoeven geen lid te zijn van de ijsclub.
Tijdens- en na afloop van de clinic of toertocht krijgt ieder kind een hapje en drankje aangeboden om even bij te komen van de inspanning.
De plek waar dit plaats gaat vinden is op het wedstrijdparcours van de ‘Powerslide Inline Skate Competitie’. De clinic en start van de toertocht is in de Stationsweg ter hoogte van café Beuving. 
Het parcours is tijdens deze activiteiten afgesloten voor het doorgaande verkeer.

Hoe en waar kunnen de kinderen worden opgegeven?
Op de scholen liggen flyers met informatie. De kinderen kunnen worden aangemeld via e-mail: npoortinga@welstad.nl of 06-36557701. En via het e-mail van de secretaris van ijsclub Baflo: witteveenwim@ziggo.nl
Geef hierbij ook aan als je wel of geen materiaal hebt. (skeelers, helm, pols/knie/ elleboog bescherming). Wij adviseren eigen skeelers en beschermingsmateriaal mee te nemen.
Aanmelden kan tot uiterlijk 7 juni
Hou ook de website van de ijsclub in de gaten voor info: www.ijsclubbaflo.nl