Archief op 27 mei 2022

Dubbele Jaarvergadering Ijsclub Baflo

Het bestuur van de IJsclub Baflo, nodigt haar leden en donateurs uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op vrijdag 3 juni 2022, Dorpshuis Agricola, Heerestraat 21, Baflo
Aanvang 20.00 uur
Agenda jaarvergadering 2020;

 1. Opening;
 2. Ingekomen stukken en mededelingen;
 3. Notulen vorige vergadering van 29 november 2019;
 4. Jaarverslag 2019 – 2020 van de secretaris;
 5. Financieel jaarverslag 2019 – 2020 van de penningmeester;
 6. Verslag van de kascommissie;
 7. Benoeming kascommissie;
  Dhr. Kees Buma treedt af als kascommissielid. Dhr. Arie Borgman blijft nog een jaar lid.
  Mevr. Jannie Dijkman treedt toe tot de kascommissie.
 8. Bestuursverkiezing; Aftredend volgens schema en herkiesbaar; Dhr. N. Buurma
  (Eventuele tegenkandidaten kunnen zich aanmelden tot aanvang van de vergadering)
 9. Begroting 2020 – 2021;
 10. Rondvraag;
 11. Sluiting;

Aanvang +/- 20.30 uur (aansluitend op de jaarvergadering 2020)

Agenda jaarvergadering 2021;

 1. Opening;
 2. Ingekomen stukken en mededelingen;
 3. Notulen vorige vergadering van 3 juni 2022; Voorstel deze in november 2022 vast te stellen
 4. Jaarverslag 2020 – 2021 van de secretaris;
 5. Financieel jaarverslag 2020 – 2021 van de penningmeester;
 6. Verslag van de kascommissie;
 7. Benoeming kascommissie;
  Dhr. Arie Borgman treedt af als kascommissielid. Mevr. Jannie Dijkman blijft nog een jaar lid.
  Er dient er een kascommissielid en een reserve lid te worden benoemd.
 8. PAUZE MET GRATIS VERLOTING!
 9. Bestuursverkiezing; Aftredend volgens schema en herkiesbaar; Dhr. G. ten Brink
  Aftredend volgens schema en herkiesbaar; Mevr. B. Flikkema
  Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar; Dhr. G. Ellerkamp
  Het bestuur stelt voor om de heer Richard Kruit in het bestuur te benoemen.
  (Eventuele (tegen)kandidaten kunnen zich aanmelden tot aanvang van de vergadering)
 10. Begroting 2021 – 2022;
 11. Rondvraag;
 12. Sluiting;
  Na afloop van de vergadering kunt u kaarten en bingo spelen om vleesprijzen.
  Namens het bestuur IJsclub Baflo

Copyright © 2022 IJsclub Baflo. Niets van deze website, zoals o.a. tekstuele informatie, foto’s of filmbeelden mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd/gekopieerd worden zonder toestemming van het bestuur van IJSCLUB BAFLO. Alle rechten liggen bij IJSCLUB BAFLO.