Archief op 20 november 2022

Jaarvergadering 25-11-2022

Jaarvergadering van de IJsclub Baflo
Het bestuur van de IJsclub Baflo, nodigt haar leden en donateurs uit tot het bijwonen van de
algemene ledenvergadering op vrijdag 25 november 2022, Grand Café de Hoek, Stationsweg 1,
Baflo
Aanvang 20.00 uur
Agenda jaarvergadering 2022;

 1. Opening;
 2. Ingekomen stukken en mededelingen;
 3. Notulen vorige vergadering van 3 juni 2022;
 4. Jaarverslag 2021 – 2022 van de secretaris;
 5. Financieel jaarverslag 2021 – 2022 van de penningmeester;
 6. Verslag van de kascommissie;
 7. Benoeming kascommissie;
  Mevr. Jannie Dijkman treedt af als kascommissielid. Dhr. Martin Medema blijft nog een jaar
  lid.
  Dhr. Dennis Kuipers treedt toe tot de kascommissie.
 8. Bestuursverkiezing; Aftredend volgens schema en herkiesbaar Henk Haaksema en
  Richard Kruit
 9. Begroting 2022 – 2023
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Namens het bestuur IJsclub Baflo

Water op de baan

Afgelopen weekend hebben we weer het begin gemaakt met water op de baan te laten lopen. Waarom zo vroeg? Wij zitten niet echt dichtbij een heel groot water, en de aanvoer van het water moet via slootjes komen. Het waterschap verlaagt altijd in november het waterpeil voor de boeren, en wanneer dat precies is horen wij niet. Wij hebben door de afgegraven wierde een flinke ijsbaan met verschillende hoogtes of dieptes, het is maar hoe je het bekijkt. Vandaar dat wij altijd al het eerste weekend pakken van november om de start ervan te maken. En dan maar hopen. We houden hoop. Dat is een mindset

En natuurlijk meteen klusjes gedaan, sloten dichtgezet, anders “lekt” onze ijsbaan door de dijkjes heen, 400 meter paal weer op juiste plek in de ijsbaan (om 400 meter baan voor een wedstrijd te kunnen uitmeten) de pomp weer aan de loop krijgen wat niet in 1 x goed ging vanwege eerste keer met zonnepanelen ook aangesloten op meterkast, band gerepareerd van de aanhanger van de sneeuwveger/schuif, materieel weer opgehaald uit de opslag, deur gerepareerd, en natuurlijk ook gezellig koffie gedronken.

Copyright © 2022 IJsclub Baflo. Niets van deze website, zoals o.a. tekstuele informatie, foto’s of filmbeelden mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd/gekopieerd worden zonder toestemming van het bestuur van IJSCLUB BAFLO. Alle rechten liggen bij IJSCLUB BAFLO.