Jaarvergadering op vrijdag 25 november 2016

Jaarvergadering op vrijdag 25 november 2016

Het bestuur van ijsclub Baflo, nodigt haar leden en donateurs uit tot het bijwonen van de ledenvergadering op vrijdag 25 november 2016  in Dorpshuis ‘Agricola’, Heerestraat 21 te Baflo.

Aanvang 20.00 uur.

Agenda:

1. Opening;

2. Ingekomen stukken en mededelingen;

3. Notulen vorige vergadering van 27 november 2015;

4. Jaarverslag 2015-2016 van de secretaris;

5. Financieel jaarverslag van de penningmeester;

6. Verslag van de kascommissie;

7. Dhr. D. Norg treedt af als kascommissielid. Dhr. J. Cleveringa blijft nog een jaar lid. Dhr. J. Kuin treedt toe tot de kascommissie.
Tevens dient er een reservelid te worden benoemd.

8. PAUZE MET GRATIS VERLOTING!

9. BESTUURSVERKIEZING; Aftredend volgens schema en herkiesbaar: J. Wolzak
(Eventuele tegenkandidaten kunnen zich aanmelden tot aanvang van de vergadering.

10. Begroting;

11. Bespreking a.s. winterseizoen;

12 Rondvraag;

13. Sluiting.

Na afloop van de vergadering kan men kaarten en bingo spelen om vleesprijzen.

Bij het betreden van de ijsbaan het komend winterseizoen, word(t)en u/jullie vriendelijk
verzocht de LIDMAATSCHAPSKAART(EN) bij jullie dragen.

Namens het bestuur IJsclub Baflo.

wim

Reacties zijn gesloten.

Copyright © 2022 IJsclub Baflo. Niets van deze website, zoals o.a. tekstuele informatie, foto’s of filmbeelden mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd/gekopieerd worden zonder toestemming van het bestuur van IJSCLUB BAFLO. Alle rechten liggen bij IJSCLUB BAFLO.