Uitnodiging Jaarvergadering van ijsclub Baflo

Uitnodiging Jaarvergadering van ijsclub Baflo

Het bestuur van ijsclub Baflo, nodigt haar leden en donateurs uit tot het bijwonen van de ledenvergadering op vrijdag 24 november 2017 in café Beuving Stationsweg 1 te Baflo.
Aanvang 20.00 uur.

Agenda:

 1. Opening;
 2. Ingekomen stukken en mededelingen;
 3. Notulen vorige vergadering van 25 november 2016;
 4. Jaarverslag 2016-2017 van de secretaris;
 5. Financieel jaarverslag van de penningmeester;
 6. Verslag van de kascommissie;
 7. Dhr. J. Cleveringa treedt af als kascommissielid. Dhr. J. Kuin blijft nog een jaar lid. 
 Gerard ten Brink treedt toe tot de kascommissie.
  Tevens dient er een reservelid te worden benoemd.
 8. PAUZE MET GRATIS VERLOTING!
 9. BESTUURSVERKIEZING; Aftredend volgens schema en niet herkiesbaar: W. Zuidema 
 en B. Damminga
  Wordt naarstig gezocht naar nieuwe bestuursleden.
 10. Begroting;
 11. Bespreking a.s. winterseizoen;
 12. Rondvraag;
 13. Sluiting.

Na afloop van de vergadering kan men kaarten en bingo spelen om vleesprijzen.

Bij het betreden van de ijsbaan het komend winterseizoen, word(t)en u/jullie vriendelijk
 verzocht de LIDMAATSCHAPSKAART(EN) bij jullie dragen.

Namens het bestuur IJsclub Baflo.

wim

Reacties zijn gesloten.