Dubbele jaarvergadering

Dubbele jaarvergadering

Jaarvergadering van de IJsclub Baflo 2020

Het bestuur van de IJsclub Baflo, nodigt haar leden en donateurs uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op vrijdag 19 november 2021, Dorpshuis Agricola, Heerestraat 21, Baflo

Aanvang 20.00 uur

Agenda jaarvergadering 2020;

 1. Opening;
 2. Ingekomen stukken en mededelingen;
 3. Notulen vorige vergadering van 29 november 2019;
 4. Jaarverslag 2019 – 2020 van de secretaris;
 5. Financieel jaarverslag 2019 – 2020 van de penningmeester;
 6. Verslag van de kascommissie;
 7. Benoeming kascommissie;

Dhr. Kees Buma treedt af als kascommissielid. Dhr. Arie Borgman blijft nog een jaar lid.

Mevr. Jannie Dijkman treedt toe tot de kascommissie.

 1. Bestuursverkiezing;  Aftredend volgens schema en herkiesbaar als voorzitter; Dhr. N. Buurma

        (Eventuele tegenkandidaten kunnen zich aanmelden tot aanvang van de vergadering)

 1. Begroting 2020 – 2021;
 2. Rondvraag;
 3. Sluiting;


Jaarvergadering van de IJsclub Baflo 2021

Het bestuur van de IJsclub Baflo, nodigt haar leden en donateurs uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op vrijdag 19 november 2021, Dorpshuis Agricola, Heerestraat 21, Baflo

Aanvang +/- 21.00 uur

Agenda jaarvergadering 2021;

 1. Opening;
 2. Ingekomen stukken en mededelingen;
 3. Notulen vorige vergadering van 19 november 2021; Voorstel deze in 2022 vast te stellen
 4. Jaarverslag 2020 – 2021 van de secretaris;
 5. Financieel jaarverslag 2020 – 2021 van de penningmeester;
 6. Verslag van de kascommissie;
 7. Benoeming kascommissie;

Dhr. Arie Borgman treedt af als kascommissielid. Mevr. Jannie Dijkman blijft nog een jaar lid.

Er dient er een kascommissielid en een reservelid te worden benoemd.

 1. PAUZE MET GRATIS VERLOTING!
 2. Bestuursverkiezing; Aftredend volgens schema en herkiesbaar; Dhr. G. ten Brink

Aftredend volgens schema en herkiesbaar; Mevr. B. Flikkema

Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar; Dhr. G. Ellerkamp

        Het bestuur stelt voor om dhr. Richard Kruit in het bestuur te benoemen.

        (Eventuele (tegen)kandidaten kunnen zich aanmelden tot aanvang van de vergadering)

 1. Begroting 2021 – 2022;
 2. Bespreking a.s. winterseizoen;
 3. Rondvraag;
 4. Sluiting;

In verband met het Coronavirus vragen wij u om u uiterlijk vrijdag 12 november aan te melden wanneer u aanwezig wilt zijn bij de vergadering via secretaris@ijsclubbaflo.nl of via 06-46457353. Afhankelijk van de dan geldende voorschriften kan het zijn dat u bij het betreden van het dorpshuis uw QR-code moet laten zien.

Kaarten en Bingo zijn dit jaar onder voorbehoud van de ontwikkelingen van het Coronavirus.

Bij het betreden van de ijsbaan het komend winterseizoen, word(t)en u/jullie vriendelijk verzocht de lidmaatschapskaart(en) bij jullie te dragen

Namens het bestuur IJsclub Baflo

Bianca

Reacties zijn gesloten.