Jaarvergadering 25-11-2022

Jaarvergadering 25-11-2022

Jaarvergadering van de IJsclub Baflo
Het bestuur van de IJsclub Baflo, nodigt haar leden en donateurs uit tot het bijwonen van de
algemene ledenvergadering op vrijdag 25 november 2022, Grand Café de Hoek, Stationsweg 1,
Baflo
Aanvang 20.00 uur
Agenda jaarvergadering 2022;

 1. Opening;
 2. Ingekomen stukken en mededelingen;
 3. Notulen vorige vergadering van 3 juni 2022;
 4. Jaarverslag 2021 – 2022 van de secretaris;
 5. Financieel jaarverslag 2021 – 2022 van de penningmeester;
 6. Verslag van de kascommissie;
 7. Benoeming kascommissie;
  Mevr. Jannie Dijkman treedt af als kascommissielid. Dhr. Martin Medema blijft nog een jaar
  lid.
  Dhr. Dennis Kuipers treedt toe tot de kascommissie.
 8. Bestuursverkiezing; Aftredend volgens schema en herkiesbaar Henk Haaksema en
  Richard Kruit
 9. Begroting 2022 – 2023
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Namens het bestuur IJsclub Baflo

Bianca

Reacties zijn gesloten.

Copyright © 2022 IJsclub Baflo. Niets van deze website, zoals o.a. tekstuele informatie, foto’s of filmbeelden mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd/gekopieerd worden zonder toestemming van het bestuur van IJSCLUB BAFLO. Alle rechten liggen bij IJSCLUB BAFLO.