Home

Water op de baan

Afgelopen weekend hebben we weer het begin gemaakt met water op de baan te laten lopen. Waarom zo vroeg? Wij zitten niet echt dichtbij een heel groot water, en de aanvoer van het water moet via slootjes komen. Het waterschap verlaagt altijd in november het waterpeil voor de boeren, en wanneer dat precies is horen wij niet. Wij hebben door de afgegraven wierde een flinke ijsbaan met verschillende hoogtes of dieptes, het is maar hoe je het bekijkt. Vandaar dat wij altijd al het eerste weekend pakken van november om de start ervan te maken. En dan maar hopen. We houden hoop. Dat is een mindset

En natuurlijk meteen klusjes gedaan, sloten dichtgezet, anders “lekt” onze ijsbaan door de dijkjes heen, 400 meter paal weer op juiste plek in de ijsbaan (om 400 meter baan voor een wedstrijd te kunnen uitmeten) de pomp weer aan de loop krijgen wat niet in 1 x goed ging vanwege eerste keer met zonnepanelen ook aangesloten op meterkast, band gerepareerd van de aanhanger van de sneeuwveger/schuif, materieel weer opgehaald uit de opslag, deur gerepareerd, en natuurlijk ook gezellig koffie gedronken.

Schaatsen voor Natuurijs

Let op! Wij hebben u de nieuwe lidmaatschapskaart nog niet toegestuurd van het seizoen 22-23. U kunt uw oude lidmaatschapskaart van 21-22 meenemen naar Kardinge!

De data in Kardinge (Groningen) zijn:

Zaterdag 12-11-2022  16:30 – 18:30 uur

Zaterdag     7-1-2023  16:30 – 18:30 uur (inclusief de toertocht met stempelkaart en medaille)

Zaterdag 11-03-2023  16:30  –  18:30   uur

Nog even in het kort de “spelregels”.

–       de schaatsers moeten lid zijn van een natuurijsvereniging (event. controle ledenkaart)

–       de toegang is alleen mogelijk via een ticket

–       de schaatsers dragen handschoenen en mutsen of helmen.

Zeer belangrijk:We hebben besloten het ticketsysteem zoals vorig jaar geïntroduceerd, te handhaven.  Dat betekent dat iedereen die op 7 november komt schaatsen of kijken, verplicht is over een ticket te beschikken. De tickets worden gescand. De tickets zijn kosteloos en te verkrijgen vanaf 15 oktober via de site van www.knsbgroningen.nl/natuurijs/schaatsdagen

Tijd om te stemmen!

Mits je bij de Rabobank (Groninger Land) zit en lid bent. Maar dat kun je heel gemakkelijk worden. Je mag 3 stemmen uitdelen op allerlei verschillende clubs en instanties in de buurt. Doe je mee? En stem dan hopelijk mede op ons. Het heeft ons al meerdere jaren een hele fijne (financiële) steun in de rug gegeven, wat ook wij in deze dure, en ook warme tijd goed kunnen gebruiken. Klik hier en dan zie je waarom we het geld goed kunnen gebruiken. Help je ons mee? Alvast dank!

Dubbele Jaarvergadering Ijsclub Baflo

Het bestuur van de IJsclub Baflo, nodigt haar leden en donateurs uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op vrijdag 3 juni 2022, Dorpshuis Agricola, Heerestraat 21, Baflo
Aanvang 20.00 uur
Agenda jaarvergadering 2020;

 1. Opening;
 2. Ingekomen stukken en mededelingen;
 3. Notulen vorige vergadering van 29 november 2019;
 4. Jaarverslag 2019 – 2020 van de secretaris;
 5. Financieel jaarverslag 2019 – 2020 van de penningmeester;
 6. Verslag van de kascommissie;
 7. Benoeming kascommissie;
  Dhr. Kees Buma treedt af als kascommissielid. Dhr. Arie Borgman blijft nog een jaar lid.
  Mevr. Jannie Dijkman treedt toe tot de kascommissie.
 8. Bestuursverkiezing; Aftredend volgens schema en herkiesbaar; Dhr. N. Buurma
  (Eventuele tegenkandidaten kunnen zich aanmelden tot aanvang van de vergadering)
 9. Begroting 2020 – 2021;
 10. Rondvraag;
 11. Sluiting;

Aanvang +/- 20.30 uur (aansluitend op de jaarvergadering 2020)

Agenda jaarvergadering 2021;

 1. Opening;
 2. Ingekomen stukken en mededelingen;
 3. Notulen vorige vergadering van 3 juni 2022; Voorstel deze in november 2022 vast te stellen
 4. Jaarverslag 2020 – 2021 van de secretaris;
 5. Financieel jaarverslag 2020 – 2021 van de penningmeester;
 6. Verslag van de kascommissie;
 7. Benoeming kascommissie;
  Dhr. Arie Borgman treedt af als kascommissielid. Mevr. Jannie Dijkman blijft nog een jaar lid.
  Er dient er een kascommissielid en een reserve lid te worden benoemd.
 8. PAUZE MET GRATIS VERLOTING!
 9. Bestuursverkiezing; Aftredend volgens schema en herkiesbaar; Dhr. G. ten Brink
  Aftredend volgens schema en herkiesbaar; Mevr. B. Flikkema
  Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar; Dhr. G. Ellerkamp
  Het bestuur stelt voor om de heer Richard Kruit in het bestuur te benoemen.
  (Eventuele (tegen)kandidaten kunnen zich aanmelden tot aanvang van de vergadering)
 10. Begroting 2021 – 2022;
 11. Rondvraag;
 12. Sluiting;
  Na afloop van de vergadering kunt u kaarten en bingo spelen om vleesprijzen.
  Namens het bestuur IJsclub Baflo

Schaatsen voor Natuurijs

Belangrijk: het vrij schaatsen op 29 januari  a.s. gaat door!!!!!

Zaterdag 29 januari 2022 van 16.00 tot 18.00 uur op ijsbaan Kardinge in Groningen
Helaas zonder toertocht. Dat doen we volgend jaar weer.

We gaan weer werken met het Ticketsysteem.(Maximaal 1000 tickets)
Dit betekent dat elke bezoeker over een ticket moet beschikken.
De tickets worden bij de ingang van de 400-meter baan gescand.
De tickets zijn gratis.

Bezoekers van 18 jaar en ouder moeten de QR-code laten zien. Er staat beveiliging bij de deur.
Mondkapjes verplicht tot aan de rand van de ijsbaan. Tijdens het schaatsen niet verplicht.

De afdeling verhuur van schaatsen is open.

TICKETS

Copyright © 2022 IJsclub Baflo. Niets van deze website, zoals o.a. tekstuele informatie, foto’s of filmbeelden mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd/gekopieerd worden zonder toestemming van het bestuur van IJSCLUB BAFLO. Alle rechten liggen bij IJSCLUB BAFLO.