Alle berichten door op Bianca

Jaarvergadering van de IJsclub Baflo

Het bestuur van de IJsclub Baflo, nodigt haar leden en donateurs uit tot het bijwonen van de ledenvergadering op vrijdag 30 november 2018 in Dorpshuis ‘Agricola‘ Heerestraat 21 te Baflo.

Aanvang 20.00 uur

Agenda;

 1. Opening;
 2. Ingekomen stukken en mededelingen;

 3. Notulen vorige vergadering van 24 november 2017;
 4. Jaarverslag 2017 – 2018 van de secretaris;
 5. Financieel jaarverslag van de penningmeester;
 6. Verslag van de kascommissie;
 7. Dhr. J. Kuin treedt af als kascommissielid. Dhr. Gerard ten Brink blijft nog een jaar lid.

Dhr. Kees Buma treedt toe tot de kascommissie.

Tevens dient er een reservelid te worden benoemd.

 1. PAUZE MET GRATIS VERLOTING!
 2. Bestuursverkiezing; Aftredend volgens schema en herkiesbaar; G. Ellerkamp

Aftredend volgens schema en herkiesbaar; N. Buurma.

Tussentijds aftredend; W. Witteveen.

Aftredend; B. Damminga.

Het bestuur stelt voor om Dhr. Gerard ten Brink in het bestuur te benoemen.
Het bestuur stelt tevens voor om
Dhr. Steven Boekschoten in het bestuur te benoemen.

(Eventuele tegenkandidaten kunnen zich aanmelden tot aanvang van de vergadering)

 1. Begroting;
 2. Bespreking a.s. winterseizoen;
 3. Rondvraag;
 4. Sluiting;

Na afloop van de vergadering kan men kaarten en bingo spelen om vleesprijzen.

Bij het betreden van de ijsbaan het komend winterseizoen, word(t)en u/jullie vriendelijk verzocht de lidmaatschapskaart(n) bij jullie te dragen

Namens het bestuur IJsclub Baflo

Gratis schaatsen in Kardinge!

Leden van ijsclub Baflo kunnen het komende winterseizoen DRIE KEER GRATIS SCHAATSEN in Kardinge op de vierhonderd meterbaan. Deze mogelijkheid is er voor de leden van clubs die
aangesloten zijn bij het gewest Groningen van de KNSB en geen wedstrijd licentie hebben.

De data in Kardinge zijn:

Zaterdag 20-10-2018; van 16:30-18:30 uur.
Dan is het vrij schaatsen. Voor deze avond moet u wel de lidmaatschapskaart van het seizoen 2017-2018 meenemen, daar wordt bij de ingang naar gevraagd.

Zaterdag 29-12-2018; 16:30-19:00 uur.
Deze avond is de toertocht met stempelkaart en medaille.

Zaterdag 16-2-2019; 19:00-21:00 uur.
Dan is het vrij schaatsen.

Voor de avonden 29-12-2018 en 16-2-2019 moet u de lidmaatschapskaart van het seizoen 2018-2019 meenemen, die moet u kunnen tonen bij de ingang.
Het is de bedoeling dat iedereen op eigen gelegenheid naar Kardinge gaat, dus vooraf aanmelden is niet nodig.
Graag tot ziens in Kardinge, want bewegen is gezond, ook op het ijs!

Bestuur ijsclub Baflo