Jaarvergadering IJsclub Baflo 27-11-2020


Het bestuur van de IJsclub Baflo, nodigt haar leden en donateurs uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op vrijdag 27 november 2020, Dorpshuis Agricola, Heerestraat 21, Baflo
Aanvang 20.00 uur
Agenda;

1. Opening;
2. Ingekomen stukken en mededelingen;
3. Notulen vorige vergadering van 29 november 2019;
4. Jaarverslag 2019 – 2020 van de secretaris;
5. Financieel jaarverslag van de penningmeester;
6. Verslag van de kascommissie;
7. Benoeming kascommissie;
Dhr. Kees Buma treedt af als kascommissielid. Dhr. Arie Borgman blijft nog een jaar lid.
Mevr. Jannie Dijkman treedt toe tot de kascommissie.
Tevens dient er een reservelid te worden benoemd.
8. PAUZE MET GRATIS VERLOTING!
9. Bestuursverkiezing; Aftredend volgens schema en herkiesbaar; Dhr. N. Buurma
(Eventuele tegenkandidaten kunnen zich aanmelden tot aanvang van de vergadering)
10. Begroting;
11. Bespreking a.s. winterseizoen;
12. Rondvraag;
13. Sluiting;

In verband met het Coronavirus vragen wij u om u uiterlijk vrijdag 13 november aan te melden wanneer u aanwezig wilt zijn bij de vergadering via secretaris@ijsclubbaflo.nl of via 06-46457353
Kaarten en Bingo zijn dit jaar onder voorbehoud van de ontwikkelingen van het Coronavirus.
Bij het betreden van de ijsbaan het komend winterseizoen, word(t)en u/jullie vriendelijk verzocht de lidmaatschapskaart(en) bij jullie te dragen

Namens het bestuur IJsclub Baflo

Vrij schaatsen en kaarten halen op zaterdag 9-11-19

In tegenstelling tot het eerdere bericht, is er van 16:00-18:00 uur vrij schaatsen in Kardinge in Groningen voor leden van de ijsclub. Het betreft geen schaatstoertocht.

Je kunt op eigen gelegenheid naar Kardinge gaan, dus vooraf aanmelden is niet nodig. Belangrijk is wel dat je de lidmaatschapskaart van ijsclub Baflo van het seizoen 2019-2020 bij je hebt. Bij de ingang wordt iedereen gecontroleerd van welke vereniging je lid bent.

Reminder: Het is de laatste kans om uw lidmaatschapskaart ophalen op zaterdagmorgen 9 november 2019 tussen 10:00 en 12:00 uur in de kantine van de ijsclub. Mocht u nog niet betaald hebben dan is dat geen probleem. U kunt zowel pinnen als contant afrekenen.

Mocht dit alles niet genoeg zijn om elkaar te zien, ook starten we op zaterdag 9 november met het water op de ijsbaan pompen. Misschien wilt u dat wel eens zien! Er staat ook nog koffie en thee en wat lekkers voor u klaar.

Graag tot ziens op de 9e van november!

Het bestuur