Jaarvergadering van de IJsclub Baflo

Jaarvergadering van de IJsclub Baflo

Het bestuur van de IJsclub Baflo, nodigt haar leden en donateurs uit, tot het bijwonen van de ledenvergadering op vrijdag 28 november 2014 in Dorpshuis “Agricola” Heerestraat 21 te Baflo. Aanvang 20.00 uur.

Agenda:

 1. Opening;
 2. Ingekomen stukken en mededelingen;
 3. Notulen vorige vergadering van 29 november 2013;
 4. Jaarverslag 2013-2014 van de secretaris;
 5. Financieel jaarverslag van de penningmeester;
 6. Verslag van de kascommissie;
  Dhr. M. van Duinen treedt af als kascommissielid.
  Dhr. F. Weegenaar blijft nog een jaar lid.
  Dhr. D. Norg treedt toe tot de kascommissie.
  Tevens dient er een reservelid te worden benoemd.
 7. Pauze met gratis verloting!
 8. Bestuursverkiezing;
  Aftredend volgens schema en herkiesbaar: N. Buurma
  Aftredend volgens schema en niet herkiesbaar: R. v.d. Veen
  Het bestuur stelt voor om de Dhr. G. Ellerkamp in het bestuur te benoemen.
  (Eventuele tegenkandidaten kunnen zich aanmelden tot aanvang van de vergadering).
 9. Begroting;
 10. Bespreking a.s. winterseizoen;
 11. Rondvraag;
 12. Sluiting.

Na afloop van de vergadering kan men kaarten en bingo spelen om vleesprijzen.

Bij het betreden van de ijsbaan het komend winterseizoen, word(t)en u/jullie vriendelijk verzocht de lidmaatschapskaart(en) bij jullie te dragen.

Namens het bestuur IJsclub Baflo

wim

Reacties zijn gesloten.