Archief op 23 november 2019

Jaarvergadering van de IJsclub Baflo

Het bestuur van de IJsclub Baflo, nodigt haar leden en donateurs uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op vrijdag 29 november 2019, Eetcafé Beuving, Stationsweg 1, Baflo

Aanvang 20.00 uur

Agenda;

 1. Opening;
 2. Ingekomen stukken en mededelingen;
 3. Notulen vorige vergadering van 30 november 2018;
 4. Jaarverslag 2018 – 2019 van de secretaris;
 5. Financieel jaarverslag van de penningmeester;
 6. Verslag van de kascommissie;
 7. Benoeming kascommissie;

Mevr. Ina v.d. Molen treedt af als kascommissielid. Dhr. Kees Buma blijft nog een jaar lid.

Dhr. Arie Borgman treedt toe tot de kascommissie.

Tevens dient er een reservelid te worden benoemd.

 1. PAUZE MET GRATIS VERLOTING!
 2. Bestuursverkiezing; Aftredend volgens schema en herkiesbaar; Dhr. F. Cleveringa

Aftredend volgens schema en herkiesbaar; Dhr. S. Boekschoten

Tussentijds aftredend; Dhr. H. Wolzak.

Het bestuur stelt voor dhr. Nico Buurma als voorzitter in het bestuur te benoemen. Het bestuur stelt tevens voor om mevr. Bianca Flikkema en dhr. Henk Haaksema in het bestuur te benoemen.

(Eventuele tegenkandidaten kunnen zich aanmelden voor aanvang van de vergadering)

 1. Begroting;
 2. Contributieverhoging;

Het bestuur stelt voor om de contributie voor leden vanaf seizoen 2020 – 2021 te verhogen van € 7,- naar € 8,- en de bijdrage voor donateurs, jeugdleden en ouderen te verhogen van € 3,50 naar € 4,-

 1. Bespreking a.s. winterseizoen;
 2. Rondvraag;
 3. Sluiting;

Na afloop van de vergadering kunt u kaarten en bingo spelen om vleesprijzen.

Bij het betreden van de ijsbaan het komend winterseizoen, word(t)en u/jullie vriendelijk verzocht de lidmaatschapskaart(n) bij jullie te dragen

Namens het bestuur IJsclub Baflo

Vrij schaatsen en kaarten halen op zaterdag 9-11-19

In tegenstelling tot het eerdere bericht, is er van 16:00-18:00 uur vrij schaatsen in Kardinge in Groningen voor leden van de ijsclub. Het betreft geen schaatstoertocht.

Je kunt op eigen gelegenheid naar Kardinge gaan, dus vooraf aanmelden is niet nodig. Belangrijk is wel dat je de lidmaatschapskaart van ijsclub Baflo van het seizoen 2019-2020 bij je hebt. Bij de ingang wordt iedereen gecontroleerd van welke vereniging je lid bent.

Reminder: Het is de laatste kans om uw lidmaatschapskaart ophalen op zaterdagmorgen 9 november 2019 tussen 10:00 en 12:00 uur in de kantine van de ijsclub. Mocht u nog niet betaald hebben dan is dat geen probleem. U kunt zowel pinnen als contant afrekenen.

Mocht dit alles niet genoeg zijn om elkaar te zien, ook starten we op zaterdag 9 november met het water op de ijsbaan pompen. Misschien wilt u dat wel eens zien! Er staat ook nog koffie en thee en wat lekkers voor u klaar.

Graag tot ziens op de 9e van november!

Het bestuur

Copyright © 2022 IJsclub Baflo. Niets van deze website, zoals o.a. tekstuele informatie, foto’s of filmbeelden mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd/gekopieerd worden zonder toestemming van het bestuur van IJSCLUB BAFLO. Alle rechten liggen bij IJSCLUB BAFLO.