Archief op 29 september 2016

Jaarvergadering op vrijdag 25 november 2016

Het bestuur van ijsclub Baflo, nodigt haar leden en donateurs uit tot het bijwonen van de ledenvergadering op vrijdag 25 november 2016  in Dorpshuis ‘Agricola’, Heerestraat 21 te Baflo.

Aanvang 20.00 uur.

Agenda:

1. Opening;

2. Ingekomen stukken en mededelingen;

3. Notulen vorige vergadering van 27 november 2015;

4. Jaarverslag 2015-2016 van de secretaris;

5. Financieel jaarverslag van de penningmeester;

6. Verslag van de kascommissie;

7. Dhr. D. Norg treedt af als kascommissielid. Dhr. J. Cleveringa blijft nog een jaar lid. Dhr. J. Kuin treedt toe tot de kascommissie.
Tevens dient er een reservelid te worden benoemd.

8. PAUZE MET GRATIS VERLOTING!

9. BESTUURSVERKIEZING; Aftredend volgens schema en herkiesbaar: J. Wolzak
(Eventuele tegenkandidaten kunnen zich aanmelden tot aanvang van de vergadering.

10. Begroting;

11. Bespreking a.s. winterseizoen;

12 Rondvraag;

13. Sluiting.

Na afloop van de vergadering kan men kaarten en bingo spelen om vleesprijzen.

Bij het betreden van de ijsbaan het komend winterseizoen, word(t)en u/jullie vriendelijk
verzocht de LIDMAATSCHAPSKAART(EN) bij jullie dragen.

Namens het bestuur IJsclub Baflo.

Schaatslessen voor kinderen bij KNSB Jeugdschaatsen

ijs-logo

Dit seizoen organiseert de KNSB Gewest Drenthe wederom schaatslessen voor kinderen. De lessen vinden plaats vanaf 29 oktober in sportcentrum Kardinge in Groningen.

Bij het jeugdschaatsen kunnen jongens en meisjes van 5 t/m 13 jaar op een plezierige, speelse en verantwoorde manier de beginselen van het schaatsen leren. Er is aandacht voor het aanleren van de basisvaardigheden van het schaatsen, waarbij het plezier voorop staat.

Tijdens de lessen zijn er geen andere schaatsers op de baan, deze wordt volledig door ons afgehuurd.

De lessen worden verzorgd door een enthousiast team jeugdschaatsleiders en vinden plaats op zaterdagochtend van 8.45 tot 9.45 uur. Aan het einde van de lesperiode doen de kinderen mee aan het diplomaschaatsen, wat voor zowel kind als ouder een mooie happening is. Aansluitend organiseren wij een echte wedstrijd.

Informatie over les data en lestijden treft u aan op de website www.knsbdrenthe.nl/jeugdschaatsen.
Inschrijven kan via deze site.

De kosten bedragen € 87,50 voor 14 lessen, incl. diplomaschaatsen en een wedstrijd.

 Met sportieve groet,

KNSB Drenthe Afd. Jeugdschaatsen

De Jeugdschaatsleiders

Copyright © 2022 IJsclub Baflo. Niets van deze website, zoals o.a. tekstuele informatie, foto’s of filmbeelden mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd/gekopieerd worden zonder toestemming van het bestuur van IJSCLUB BAFLO. Alle rechten liggen bij IJSCLUB BAFLO.