Archief op 26 november 2016

Jaarverslag seizoen 2015-2016

De weersomstandigheden van de winter 2015-2016 LOGO IJSCLUB BAFLO ZW
Voor het derde achtereenvolgende jaar hadden we te maken met een wisselvallige winter. De temperatuur was dermate hoog in december dat er zelfs een warmte-record werd gevestigd. Achteraf bleek dat de temperatuur tijdens de kerstdagen hoger was dan tijdens de paasdagen in 2016.
In de eerste week van januari leek de winter te beginnen. Op maandag 4 januari viel er regen, sneeuw en ijzel. Op de wegen werd het spek glad. Op dinsdag 5 januari  werden we ’s morgens vroeg verrast door de ijzel en de aanhoudende vorst, alles was bedekt met een dikke laag ijs. De wegen waren ijsbanen geworden. Veel kinderen hebben toen toch nog op natuurijs in de straten kunnen schaatsen. In de stad werd door de studenten schaatsvereniging TJAS zelfs een korte baanwedstrijd op straat gehouden. De bevroren hoogspanningskabels van de elektriciteitsmasten in het noordoosten van Groningen dansten door de harde wind. Het verkeer lag voor een groot deel stil. Donderdag 7 januari begon het te dooien en de rest van de winter heeft het gekwakkeld. Daardoor zijn we niet meer aan schaatsen op de ijsbaan toegekomen.

De bestuurlijk zaken op een rij:
– Tot nu toe is het bestuur zeven keer bijeen geweest voor een bestuursvergadering en daarnaast een groot aantal keren om onderhoudswerk te verrichten en het voorbereiden van o.a. het skeeler-evenement, het opruimen van de zolder in het clubhuis en andere werkzaamheden.
– De vorig jaar geplaatste cv voldoet prima en is een voelbare verbetering in de kantine.
– De kantine is een paar keer verhuurd aan de basisscholen en een buurtvereniging.
– Het bestuur heeft voor de kinderen ijshockeysticks, pucks en doeltjes aangeschaft, nu is het wachten nog op ijs.

Op Zaterdag 7 november 2015 is een vertegenwoordiging van het bestuur naar de receptie geweest van
IJsvereniging Winsumer IJsbaan. Zij vierden het 150 jarig bestaan van de vereniging.
– Het bestuur heeft de jaarvergadering van IJsvereniging Noorder Rondritten en de jaarvergadering van het Gewest Groningen van de KNSB bijgewoond. Het Gewest Groningen gaat op bestuurlijk niveau nauw samenwerken met het gewest Drenthe.

Op 27 november 2015 was de Algemene Leden jaarvergadering van de ijsclub bij Café  Beuving en er
waren 28 aanwezigen.
– Tijdens de ALV is André Meinema afgetreden als bestuurslid. Freerk Cleveringa volgde André op.
– De heer Stoepker van de gemeente heeft een nieuwe dubbele deur gemaakt in de toegang tot de kantine.

Op 28 december 2015 constateerden we dat er lekkage was in de dijk bij het pomphuis. Het water kwam in steeds grotere mate door de dijk. We hebben hulp gezocht bij loonbedrijf Everts uit Winsum. In overleg met hen en de gemeente Winsum is besloten een deel van de sloot te dempen. De gemeente heeft vervolgens opdracht gegeven aan de firma Everts de sloot gedeeltelijk te dempen  en een stalen damwand te plaatsen.
Deze noodoplossing heeft geholpen en de hele winterseizoen goed doorstaan.

– Op 31 december 2015 werden we benaderd door de bewoonster van het eiland op de ijsbaan, zij was van mening dat wij haar ontluchtingsbuis van de septictank hadden begraven en beschadigd tijdens de werkzaamheden.
Op 4 januari kregen we een mail dat het een misverstand van haar kant betrof.

– Zaterdag 2 januari 2016 hebben een flink aantal leden gebruik gemaakt van de gelegenheid gratis te kunnen schaatsen in Kardinge, alle leden van de ijsclub konden hier aan deelnemen.

– Zaterdag 27 februari 2016 hebben we de baan leeg laten lopen. De kans dat de baan nog open zou gaan was niet meer aanwezig.

– Op 10 maart 2016 kregen wij het bericht van de de heer mr. G. Tiddens van het advocatenkantoor Bout in
Groningen, advocaat van de bewoonster van het eiland op de ijsbaan. Het betrof een vooraankondiging
voor een uitnodiging van een mediationgesprek met de gemeente Winsum en mevr. Boersma in een
poging toestemming te krijgen om het pad over de ijsbaan te mogen verharden met betonplaten.
Het bestuur is tegen verharding van het pad met betonplaten en refereert daarbij aan de bepalingen
in de AKTE UITGIFTE ERFPACHT dat het voormalige bestuur van de ijsclub in 1996 is overeengekomen
met de gemeente Winsum. Daarin staat dat het pad niet verlegd en niet verhard mag worden.

– Op 29 maart 2016 De ijsclub heeft de gemeente laten weten zo’n madiationgesprek niet zinvol te vinden en heeft bedankt voor dit gesprek.

– Op 21 en 28 mei stond de ijsbaan in het teken van Graspop met de grasmaaier-race en het muziekfestival.

– Op woensdag 8 juni 2016 is onder mooie weersomstandigheden weer een skeeler
evenement gehouden met een wegwedstrijd en ´s middags een clinic voor de
schoolkinderen. Het bestuur heeft bij de KNSB de kar met skate-materiaal gehuurd zodat alle kinderen voorzien konden worden van skates, helmen en beschermingsmateriaal.
Door de medewerking van de vrijwilligers, verkeersregelaars, EHBO mensen en niet in de laatste plaats de bedrijven en instellingen die het evenement hebben gesteund, was het een geslaagd evenement.
De start en finish was evenals vorig jaar bij het gastvrije Café Beuving waar de rijders zich konden inschrijven en omkleden. Het bestuur bedankt iedereen voor hun medewerking.

Op donderdag 7 juli 2016 is in overleg met- en in opdracht van de gemeente Winsum de sloot bij
het pomphuis weer uit gegraven en hersteld. De afspraak voor dit werk was in december al gemaakt met de gemeente. Ook is aan de ijsbaankant een geul uitgegraven en daarin een scherm van folie aangebracht om de lekkage weg te nemen. Voor de ijsclub zijn aan deze werkzaamheden geen kosten verbonden.

– Op 19 juli 2016 staat in de verkorte besluitenlijst van het College van B en W van de gemeente Winsum het volgende besluit: De gemeente geeft geen toestemming om het pad over de ijsbaan te verharden. In de Notariële akte is expliciet opgenomen dat het pad niet mag worden verhard.

– Vanaf 4 augustus 2016 werd de ijsclub geconfronteerd met een gerechtelijke procedure waarbij de gemeente Winsum is gedagvaard en de ijsclub gedagvaard zal worden door mevrouw Boersma.
De eis is toestemming te verkrijgen voor het verharden van het pad over de ijsbaan met betonplaten en een wijziging van de Akte van erfpacht die de ijsclub in 1996 is overeengekomen met de gemeente Winsum.
Het bestuur staat op het standpunt geen toestemming te verlenen en beroept zich op de wettelijke bepalingen in de Akte van erfpacht waarin letterlijk staat dat het pad niet verlegd of verhard mag worden.
Bovendien is het bestuur van mening dat het verharden van het pad met betonplaten gevolgen
zal hebben voor de kwaliteit van het ijs. Wanneer de rechtszaak dient is op dit moment nog niet bekend.

– Op 28 september 2016 wordt de ijsclub daadwerkelijk gedagvaard door mevr. Boersma. Vanaf nu is de ijsclub betrokken in een gerechtelijke procedure, tenzij dit voordat de rechtszaak begint, in de minne geregeld kan worden. Het bestuur heeft vanaf dit moment de heer mr. J. Hielkema uit Leek bereid gevonden de ijsclub bij te staan. De ijsclub heeft uiteindelijk een plan voorgesteld wat voor alle partijen een oplossing kan bieden.
Wordt vervolgd.

– De in het najaar van 2015 toegekende vergoeding voor de aardbevingsschade door het CVW wordt nu ingezet voor het herstel van de schade. Het herstel wordt in eigen beheer gedaan door enkele vrijwilligers onder leiding van een bij het CVW als erkend aardbevingsschadeherstelbedrijf geregistreerd persoon.

In week 38 is begonnen met de herstelwerkzaamheden door allereerst de belangrijkste punten waar de scheuren zich bevinden te versterken. Vervolgens is de keuken aangepakt, deze wordt volledig gerenoveerd en aangepast aan de eisen van deze tijd. Het plan is om daarna de wc’s te vernieuwen en deze te vervangen door hangende toiletten. Verder is het plan in de komende zomer de vloer, muren en plafond onder handen te nemen.

Baflo, 25 november 2016,
Namens het bestuur,
de voorzitter,
de secretaris,

Vrijwilligers van ijsclub Baflo vooral ´s zomers druk

Dat op een mooie natuurijsbaan als het onze, ijsbaan ‘t Olhof in Rasquert, in de maanden buiten het winterseizoen een stille plek is, is maar ten dele waar. Juist in de zomermaanden vinden er activiteiten plaats die niet allemaal bekend zijn bij de mensen. Bijvoorbeeld de afgelopen zomer vonden er het muziekfestival Graspop en een grasmaaier kampioenschap plaats dat erg in de smaak viel bij  duizenden mensen uit de beide dorpen en omgeving. Naast deze activiteiten maken de basisscholen en buurtverenigingen ook gebruik van het clubhuis. Dat betekent vooral dat het gebouw regelmatig up-to-date gehouden moet worden.
Helaas heeft het clubhuis de laatste jaren te maken gekregen met aardbevingsschade en was daarom aan herstel toe. Het onderhoud en de aardbevingsschade aan het gebouw was voor het bestuur de aanleiding om het clubhuis een grondig herstel en een gedeeltelijke renovatie te laten ondergaan. Er is toen een beroep gedaan op een aantal vrijwilligers om dat ter hand te nemen. Al meerdere weken zijn de werkzaamheden nu aan de gang en de meeste aardbevingsschade is reeds hersteld.100_0090 100_0091

Keuken geheel vernieuwd

Daarnaast is de keuken aangepakt en geheel gestript om deze om te bouwen naar een keuken die voldoet aan de eisen van deze tijd. De keuken is op dit moment zo goed als klaar en kan, voordat er een ijsperiode aan komt, in gebruik worden genomen. In het volgende voorjaar worden de werkzaamheden voortgezet, dan worden de hal, en de wc’s onder handen genomen. De voegen in de westgevel zijn door de weersomstandigheden aardig uitgesleten en moeten opnieuw worden gevoegd.

’Zo merk je dat het heel erg belangrijk is dat er binnen een vereniging als de onze een aantal vrijwilligers zijn die de handen uit de mouwen steken,’ aldus voorzitter Hans Wolzak en hij vervolgt; ’daar ben ik heel blij mee, want in deze tijd zijn de mensen toch erg druk met hun eigen werk, gezin of studie. En door de zachte winters zijn onze vrijwilligers daarom vooral ´s zomers druk’.
Zo is er in juni een skeelerwedstrijd en een inline skate clinic voor de basschoolkinderen georganiseerd.
Buiten op de baan was ook veel werk te doen deze zomer. In de vorige winter werd lekkage ontdekt in de dijk en is inmiddels hersteld. De houtwal op de dijk was toe aan een onderhoudsbeurt en is gesnoeid waar nodig.

Zaterdag 5 november is de pomp gestart en drie dagen later was het waterniveau op de ijsbaan reeds voldoende om te zeggen ´´laat de vorst maar komen´´

IJsclub Baflo is op tijd gereed voor de komende winter, dus het mag gaan vriezen wat het bestuur betreft. Voor de jeugd zijn er hockeysticks met doeltjes gekocht als een extra activiteit voor de kinderen. Als het serieus wordt deze winter en er volgt een ijsperiode, kunnen de mensen naast het recreatief schaatsen, komen genieten van een marathonwedstrijd op ijsbaan ‘t Olhof in Rasquert in het kader van de Driedaagse marathon wedstrijden in de provincie Groningen. Op de website van de ijsclub (ijsclubbaflo.nl) volgt dan meer informatie en ook wanneer de baan open gaat.

Copyright © 2022 IJsclub Baflo. Niets van deze website, zoals o.a. tekstuele informatie, foto’s of filmbeelden mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd/gekopieerd worden zonder toestemming van het bestuur van IJSCLUB BAFLO. Alle rechten liggen bij IJSCLUB BAFLO.