Archief op 7 december 2014

GRATIS SCHAATSEN OP KARDINGE

Voor alle leden van ijsclub Baflo op zaterdag 27 december van 16.00 tot 18.30 uur.

Alle leden die geen wedstrijdlicentie hebben kunnen dan gratis gebruik maken van de ijsbaan.

Voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar is er die middag een (stempel)toertocht. Als beloning ontvangt elk kind na afloop een heuse medaille met lint voor de geleverde prestatie.

De kinderen van de ouders die een gezinskaart hebben van ijsclub Baflo kunnnen mee doen. De ouders mogen ook gratis schaatsen!

Graag wel even opgeven hoeveel kinderen mee doen, vóór 20 december per e-mail: witteveenwim@ziggo.nl

Neem wel de lidmaatschapskaart 2014-2015 van ijsclub Baflo mee.

Vervoer op eigen gelegenheid.

Jaarverslag ijsclub Baflo, seizoen 2013-2014

Voorbereiding winterperiode

Na veel restauratie- en schilderwerk aan het clubhuis in de zomer van 2013, is het bestuur zaterdag 16 november bijeen gekomen om de ijsbaan gereed te maken voor hopelijk een mooi schaatsseizoen.

Het clubhuis werd opgeruimd, dakgoten schoon gemaakt en de garage opgeruimd.
Van het pomphuis was het dak gerenoveerd door Hendrik Kazemier en de pompinstallatie nagekeken door de firma Norg en zodanig vernieuwd dat wanneer het waterniveau in de put te laag is deze automatisch afslaat. We hebben het geweten! Deze funktie bewees al snel zijn nut. Na een uur was de pomp alweer gestopt. Oorzaak; het waterniveau in de aanvoersloot. In de spoorsloot stagneerde de aanvoer doordat deze bijna dichtgegroeid was met het riet wat er is blijven staan.

Onze voorzitter heeft contact opgenomen met het Waterschap en verzocht het waterniveau in de maren met vijf centimeter te verhogen. Uiteindelijk is het water drie  centimeter gestegen. Wij zijn met een paar bestuursleden dagelijks vier tot zes keer bij de pomp geweest om deze weer op te starten. Zaterdag 7 december stond er eindelijk voldoende water op de baan.

In oktober heeft Dorpsbelangen Baflo & Rasquert aangegeven eventueel bereid te zijn een bedrag beschikbaar te stellen als bijdrage in de kosten voor afvlakking van de ijsbaan.

Het bestuur is mening dat afvlakking niet echt noodzakelijk is, maar dat wij dat geld beter kunnen besteden aan energiebesparende maatregelen. Het bestuur vatte het plan op om het clubhuis te gaan isoleren.

Maandag 18 november is een adviseur van de firma Pluimers uit Rijssen op bezoek geweest en heeft een onderzoek uitgevoerd. Het bedrijf adviseerde ons de muren en plafond te isoleren met steenwol. Het bestuur heeft een offerte laten maken en onze penningmeester kwam tot de conclusie dat het te investeren bedrag te hoog was om het binnen een redelijke termijn terug te verdienen.

Het bestuur heeft toen van isolering afgezien, mede doordat er de mogelijkheid was om een cv-installatie gratis over te nemen van de woningstichting Wierden en Borgen.

Het winter/schaatsseizoen

De winter heeft ons helaas niet gebracht wat we er van gehoopt hadden toen we met de voorbereidingen begonnen.

Op donderdag 5 december woede een flinke storm (windkracht 9 tot 10) over Nederland en in het bijzonder over Groningen. De storm draaide van zw naar nw en viel samen met springvloed. Veel mensen hadden schade aan hun eigendommen. Maar gelukkig voor de ijsclub was er geen schade te melden.

Vrijdag 24 januari kwam de winter toch om de hoek kijken. Eindelijk een voorzichtig begin van nachtvorst met -3 graden.

In de periode die daarop volgde tot en met eind januari bleef het vriezen met lichte tot matige vorst en een paar dagen flinke sneeuwval.

De laatste sneeuwval was  behoorlijk heftig met een flink pak in de nacht van 26 op 27 januari.

Daarna ging de temperatuur wat omhoog en de dooi deed heftige pogingen om door te zetten, maar de vorst verdween nog niet helemaal.

Op de ijsbaan lag een dikke sneeuwlaag en sneeuwpap in de open plekken. De conditie van de ijsbaan was erg verslechterd.

Tot en met de 30e januari bleef het toch nog winteren, daarna was het gedaan met de winter. Van het open stellen van de ijsbaan is het helaas niet gekomen.

Voor de vele schaatsliefhebbers en bestuursleden een teleurstelling dat de baan niet open is geweest.

Voorjaar- en zomerperiode

11 februari heeft het bestuur vergaderd met een delegatie van Graspop Baflo. Graspop had het verzoek ingediend om de ijsbaan te mogen gebruiken voor de ‘Grasmaaierrace’ en het muziekfestival.

Alle verantwoordelijkheden t.a.v. van het gebruik van clubhuis-, ijsbaan-, vergunning  en de contacten met belanghebbenden(o.a. de buurtbewoners) nam Graspop voor haar rekening. Het bestuur is accoord gegaan en medewerking toegezegd.

Op zaterdag 29 maart heeft de ijsclub deelgenomen aan het evenement ‘Baflo in Beweging’. Een initiatief van de ondernemers in Baflo om de inwoners kennis te laten maken met de bedrijven in ons dorp.

In het dorpshuis waren exposities ingericht door de ‘Historische Kring’ en ijsclub Baflo.

De ijsclub heeft haar geschiedenis uitgebeeld in tekst en beeld op een aantal presentatieborden, die op een later tijdstip in het clubhuis komen te hangen. Ook waren er diverse originele documenten te zien, waaronder de notulen en jaarverslagen vanaf 1870. Daarnaast werd er een powerpoint diashow met een paar films, van o.a. het ijsbaanvermaak, de marathonwedstrijd en de Noorder Rondritten vertoond.

Er zijn deze eerste zonnige dag in dit voorjaar veel bezoekers geweest. Voor de kinderen t/m 12 jaar was er een schaatskwis waar enthousiast aan werd deelgenomen.

Uiteindelijk waren er 9 kinderen die de kwis foutloos hebben ingeleverd, dus moest er geloot worden voor de prijzen.

De volwassen bezoekers vonden het blijkbaar ook leuk om mee te doen en 7 personen deden dat foutloos.

Zaterdag 5 april is het bestuur begonnen met de verhuizing van de cv-installatie uit een sloopwoning aan de Wilhelminalaan te Baflo.

Deze cv-intallatie is gratis beschikbaar gesteld door de woningstichting Wierden en Borgen voor onze kantine. Het materiaal werd opgeslagen tot na Graspop.

Zaterdag 3 mei zijn de mensen van Graspop begonnen met de voorbereiding voor de ‘Grasmaaierrace’ en het muziekfestival. Helaas was het zaterdag 10 mei, de dag van de races, bijzonder slecht weer en de baan was zeer drassig. Maar ondanks het barre weer waren er ongeveer 1500 mensen op afgekomen. Een week later werd het muziekfestival gehouden. Al met al een geslaagd feest op een mooie locatie waar iedereen tevreden op terug kan zien. De samenwerking met de mensen van Graspop was prima. Het bestuur heeft daarom toegezegd, dat het festival in 2015 weer op de ijsbaan gehouden kan worden.

Vanaf dinsdag 5 augustus is het bestuur en vrijwillgers een aantal avonden en zaterdagen aan het werk geweest om voorwerk te verrichten voor de montage van de cv-installatie en onderhoudswerkzaamheden.

De stoep voor het clubhuis, die al een tijd braak lag is door medewerkers van Ability, na herhaaldelijk verzoek van onze voorzitter, in opdracht van de gemeente gerestaureerd.

Woensdagavond 3 september 18.00 uur werd het eerste startschot gegeven voor de finale van de Powerslide Inline Skate Competitie die de ijsclub organiseerde onder auspiciën van de KNSB en in samenwerking met Powerslide en Pellikaan Schaatsen uit Den Andel.

’s Middags is het bestuur samen met vrijwilligers bezig geweest om het parcours op te bouwen. Het was de bedoeling dat start en finish bij café Beuving zou komen, maar het parcours moest verplaatst worden doordat de gemeente de Julianalaan had geasfalteerd en met split als slijtlaag had afgewerkt. De start en finish kwam nu ter hoogte van jeugdsoos Eagle.

Dankzij de initiatiefnemers Nico en Peter Buurma, die de organisatie ook in handen hadden is het een zeer geslaagd evenement geworden. En we hadden gelukkig de weersomstandigheden meezitten.

De KNSB en vertegenwoordigers van Powerslide, alsmede Pellikaan Schaatsen uit Den Andel waren zeer tevreden met de organisatie en komen graag volgend jaar terug. Door de bereidwilligheid van de vele sponsoren kon deze wedstrijd financieel dekkend worden afgesloten. De mensen van de EHBO, verkeersregelaars en leden van de jeugdsoos Eagle hebben laten zien dat de veiligheid en de drankvoorziening in goede handen waren. Deze mensen willen wij vanaf deze plek nogmaals hartelijk danken. De rijders waren content met het parcours al hoorde je van een enkele jonge deelnemer de opmerking dat op enkele plekken het zwaar was om over de klinkers te rijden.

Aan deze finale deden ruim vijftig wedstrijdrijders uit noord Nederland mee. De wedstrijdjury was in handen van de KNSB Gewest Groningen met als scheidsrechter Piet Bakker.

De bloemen voor de winnaars waren beschikbaar gesteld door de bloemisterij Dageraad. Andre Meinema hartelijk dank hiervoor.

Naar aanleiding van het geslaagde inline-skate evenement werd ijsclub Baflo in week 37 ‘Club van de week’ op de website van de KNSB, schaatsen.nl.

Maandag 27 oktober zijn de  laatste zeven bomen achter de de woningen die met de tuinen aan de ijsbaan grenzen gekapt. Deze werkzaamheden duurde twee dagen en werd uitgevoerd in opdracht van de gemeente Winsum.

Donderdag 30 oktober zijn enkele bestuursleden aanwezig geweest bij de ALV van de Noorderrondritten in het dorpshuis Agricola. Er werd een uiteg geveven over de nieuwe website en na de pauze was er een presentatie van de waterschappen.

Het mooie schaatsseizoen waar wij naar uitkeken bleef helaas uit, maar het betekende geenszins dat het bestuur stil heeft gezeten en inmiddels zijn we weer begonnen met voorbereidingen van het seizoen 2014-2015.

Er van uitgaande dat de komende winter weer een echte winter wordt, wenst het bestuur iedereen, actieve- of passieve schaatsliefhebber, veel schaatsplezier toe.

Hans Wolzak, voorzitter

Wim Witteveen, secretaris

Copyright © 2022 IJsclub Baflo. Niets van deze website, zoals o.a. tekstuele informatie, foto’s of filmbeelden mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd/gekopieerd worden zonder toestemming van het bestuur van IJSCLUB BAFLO. Alle rechten liggen bij IJSCLUB BAFLO.