Archief op 13 september 2020

Lidmaatschapskaarten 2020-2021

In verband met het Coronavirus willen wij u dit jaar uw lidmaatschapskaart mailen. Hebben wij uw mailadres nog niet? Kunt u uw mailadres doorgeven via leden@ijsclubbaflo.nl? Wij kunnen u dan ook makkelijk op de hoogte houden van ontwikkelingen binnen de ijsvereniging. Hierbij kunt u denken aan communicatie over de algemene ledenvergadering, maar ook aankondigingen wanneer de ijsbaan geopend is of wanneer er andere ontwikkelingen zijn.

Automatische incasso: Bij deze willen wij u vragen om gebruik te maken om toestemming te geven voor de automatische afschrijving van de contributie. Het scheelt ons erg veel werk en kosten bij het innen van de contributie en u hebt er ook geen omkijken meer naar. Alvorens het bedrag van uw rekening af wordt geschreven ontvangt u ruim van tevoren een nota. De getekende machtigingsformulieren kunt u inleveren bij Gerard ten Brink, kruisstraat 16, 9953 PL Baflo, mailen naar leden@ijsclubbaflo.nl of bel 0623161855. Heeft u nog geen machtigingsformulier?

Klik hier: IJsclub incasso formulier

Jaarvergadering IJsclub Baflo 27-11-2020


Het bestuur van de IJsclub Baflo, nodigt haar leden en donateurs uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op vrijdag 27 november 2020, Dorpshuis Agricola, Heerestraat 21, Baflo
Aanvang 20.00 uur
Agenda;

1. Opening;
2. Ingekomen stukken en mededelingen;
3. Notulen vorige vergadering van 29 november 2019;
4. Jaarverslag 2019 – 2020 van de secretaris;
5. Financieel jaarverslag van de penningmeester;
6. Verslag van de kascommissie;
7. Benoeming kascommissie;
Dhr. Kees Buma treedt af als kascommissielid. Dhr. Arie Borgman blijft nog een jaar lid.
Mevr. Jannie Dijkman treedt toe tot de kascommissie.
Tevens dient er een reservelid te worden benoemd.
8. PAUZE MET GRATIS VERLOTING!
9. Bestuursverkiezing; Aftredend volgens schema en herkiesbaar; Dhr. N. Buurma
(Eventuele tegenkandidaten kunnen zich aanmelden tot aanvang van de vergadering)
10. Begroting;
11. Bespreking a.s. winterseizoen;
12. Rondvraag;
13. Sluiting;

In verband met het Coronavirus vragen wij u om u uiterlijk vrijdag 13 november aan te melden wanneer u aanwezig wilt zijn bij de vergadering via secretaris@ijsclubbaflo.nl of via 06-46457353
Kaarten en Bingo zijn dit jaar onder voorbehoud van de ontwikkelingen van het Coronavirus.
Bij het betreden van de ijsbaan het komend winterseizoen, word(t)en u/jullie vriendelijk verzocht de lidmaatschapskaart(en) bij jullie te dragen

Namens het bestuur IJsclub Baflo

Copyright © 2022 IJsclub Baflo. Niets van deze website, zoals o.a. tekstuele informatie, foto’s of filmbeelden mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd/gekopieerd worden zonder toestemming van het bestuur van IJSCLUB BAFLO. Alle rechten liggen bij IJSCLUB BAFLO.