Archief op 3 oktober 2023

Vrij schaatsen

Er kan weer geschaatst worden!

De data van het “vrij schaatsen” voor onze leden zijn bekend.

De data in Kardinge (Groningen) zijn:

Zaterdag 25-11-2023  16:30  –  18:30 uur

Zaterdag 30-12-2023  16:30  – 18:30 uur (inclusief toertocht met medaille voor de jeugd in de leeftijd van de basisschool)

Zaterdag 17-02-2024  16:30 – 18:30 uur

Elke schaatsdag wordt de baan 5 minuten voor de eindtijd ontruimd. Zodoende kan de IJsmeester weer op tijd de baan gaan verzorgen.

Zeer belangrijk:

De knsb heeft besloten het ticketsysteem te handhaven.  Dat betekent dat iedereen die op deze dagen komt schaatsen of kijken, verplicht is over een ticket te beschikken. De tickets worden gescand. De tickets zijn kosteloos en te verkrijgen vanaf 1 maand voor de schaatsdatum via de site van 

www.knsbgroningen.nl/natuurijs/schaatsdagen 

TICKETS BESTELLEN

Nog even in het kort de “spelregels”.

–       de schaatsers moeten lid zijn van een natuurijsvereniging (event. controle ledenkaart)

–       de toegang is alleen mogelijk via een ticket

–       licentiehouders van schaats- of hardrijverenigingen hebben geen toegang

–       het Gewest zorgt voor “baanwachten” en EHBO

–       de schaatsers dragen handschoenen en mutsen of helmen

Hopelijk tot dan! We zien je graag!

FEEST!!!

Tot ons grote genoegen zullen wij, met terugwerkende kracht, toch in staat zijn het 150-jarig
bestaan van de ijsclub Baflo te kunnen vieren.
De van oorsprong Christelijke ijsvereniging Helpt Elkander en de openbare ijsclub opgericht in het
jaar 1870 besloten zich in 1963 te verenigen.
Alle (ere)leden en leden + speciale gasten zijn uitgenodigd om op zaterdag 4 november aanwezig
te zijn bij de viering van dit feit.
Het programma voor de jeugd zal zich afspelen bij de ijsbaan:
13:00 – 16:00 uur Opening

Kanoën op ijsbaan voor de jeugd en verschillende spelparcours
Drinken en eten
Springkussen

Programma voor alle andere leden en genodigden bij Concordia:
19:30 – 00:00 uur Openingswoord door de voorzitter en de burgemeester.

Muziek verzorgd door de coverband My Way
Hapje en drankje

We hopen (en verwachten) een grote opkomst, dus kom op tijd!
Let op! Alleen toegang voor: Ereleden, leden en speciale gasten die op de gastenlijst vermeld staan.

Jaarvergadering 2023

Jaarvergadering van de IJsclub Baflo
Het bestuur van de IJsclub Baflo, nodigt haar leden en donateurs uit tot het bijwonen van de
algemene ledenvergadering op vrijdag 1 december 2023, Dorpshuis Agricola, Heerestraat 21, Baflo
Aanvang 20.00 uur
Agenda;

 1. Opening;
 2. Ingekomen stukken en mededelingen;
 3. Notulen vorige vergadering van 25 november 2022;
 4. Jaarverslag 2022 – 2023 van de secretaris;
 5. Financieel jaarverslag van de penningmeester;
 6. Verslag van de kascommissie;
 7. Benoeming kascommissie;
  Dhr. Martin Medema treedt af als kascommissielid. Dhr. Dennis Kuipers blijft nog een jaar
  lid.
  Dhr. Robert Klijnstra treedt toe tot de kascommissie.
  Tevens dient er een reservelid te worden benoemd.
 8. PAUZE MET GRATIS VERLOTING!
 9. Bestuursverkiezing; Aftredend volgens schema en herkiesbaar; Dhr. F. Cleveringa
  Aftredend volgens schema en herkiesbaar; Dhr. S. Boekschoten
  (Eventuele tegenkandidaten kunnen zich aanmelden voor aanvang van de vergadering)
 10. Begroting;
 11. Bespreking a.s. winterseizoen;
 12. Rondvraag;
 13. Sluiting;
  Na afloop van de vergadering kunt u bingo spelen om vleesprijzen.

Het bestuur van IJsclub Baflo

Copyright © 2022 IJsclub Baflo. Niets van deze website, zoals o.a. tekstuele informatie, foto’s of filmbeelden mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd/gekopieerd worden zonder toestemming van het bestuur van IJSCLUB BAFLO. Alle rechten liggen bij IJSCLUB BAFLO.