Archief op 12 november 2018

Jaarvergadering van de IJsclub Baflo

Het bestuur van de IJsclub Baflo, nodigt haar leden en donateurs uit tot het bijwonen van de ledenvergadering op vrijdag 30 november 2018 in Dorpshuis ‘Agricola‘ Heerestraat 21 te Baflo.

Aanvang 20.00 uur

Agenda;

 1. Opening;
 2. Ingekomen stukken en mededelingen;

 3. Notulen vorige vergadering van 24 november 2017;
 4. Jaarverslag 2017 – 2018 van de secretaris;
 5. Financieel jaarverslag van de penningmeester;
 6. Verslag van de kascommissie;
 7. Dhr. J. Kuin treedt af als kascommissielid. Dhr. Gerard ten Brink blijft nog een jaar lid.

Dhr. Kees Buma treedt toe tot de kascommissie.

Tevens dient er een reservelid te worden benoemd.

 1. PAUZE MET GRATIS VERLOTING!
 2. Bestuursverkiezing; Aftredend volgens schema en herkiesbaar; G. Ellerkamp

Aftredend volgens schema en herkiesbaar; N. Buurma.

Tussentijds aftredend; W. Witteveen.

Aftredend; B. Damminga.

Het bestuur stelt voor om Dhr. Gerard ten Brink in het bestuur te benoemen.
Het bestuur stelt tevens voor om
Dhr. Steven Boekschoten in het bestuur te benoemen.

(Eventuele tegenkandidaten kunnen zich aanmelden tot aanvang van de vergadering)

 1. Begroting;
 2. Bespreking a.s. winterseizoen;
 3. Rondvraag;
 4. Sluiting;

Na afloop van de vergadering kan men kaarten en bingo spelen om vleesprijzen.

Bij het betreden van de ijsbaan het komend winterseizoen, word(t)en u/jullie vriendelijk verzocht de lidmaatschapskaart(n) bij jullie te dragen

Namens het bestuur IJsclub Baflo

Copyright © 2022 IJsclub Baflo. Niets van deze website, zoals o.a. tekstuele informatie, foto’s of filmbeelden mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd/gekopieerd worden zonder toestemming van het bestuur van IJSCLUB BAFLO. Alle rechten liggen bij IJSCLUB BAFLO.