Archief op 26 oktober 2015

Jaarvergadering van ijsclub Baflo

Het bestuur van ijsclub Baflo, nodigt haar leden en donateurs uit tot het bijwonen van de ledenvergadering op vrijdag 27 november 2015 bij Café Beuving, Stationsweg 1, te Baflo.
Aanvang 20.00 uur.

Agenda:
1. Opening;

2. Ingekomen stukken en mededelingen;

3. Notulen vorige vergadering van 28 november 2014;

4. Jaarverslag 2014-2015 van de secretaris;

5. Financieel jaarverslag van de penningmeester;

6. Verslag van de kascommissie;

  • Dhr. F. Weegenaar treedt af als kascommissielid.
  • Dhr. D. Norg blijft nog een jaar lid.
  • Dhr. J. Cleveringa treedt toe tot de kascommissie.
  • Tevens dient er een reservelid te worden benoemd.

8. Pauze met gratis verloting!

9. Bestuursverkiezing;

  • Aftredend volgens schema en herkiesbaar: A. Meinema

  • Aftredend volgens schema en herkiesbaar: W. Witteveen


  • (Eventuele tegenkandidaten kunnen zich aanmelden tot aanvang van de vergadering.

)

10. Begroting;

11. Bespreking a.s. winterseizoen;

12 Rondvraag;

13. Sluiting.

Na afloop van de vergadering kan men kaarten en bingo spelen om vleesprijzen.

Bij het betreden van de ijsbaan het komend winterseizoen, word(t)en u/jullie vriendelijk
 verzocht de LIDMAATSCHAPSKAART(EN) bij jullie dragen.

Namens het bestuur IJsclub Baflo.

Copyright © 2022 IJsclub Baflo. Niets van deze website, zoals o.a. tekstuele informatie, foto’s of filmbeelden mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd/gekopieerd worden zonder toestemming van het bestuur van IJSCLUB BAFLO. Alle rechten liggen bij IJSCLUB BAFLO.