Jaarvergadering van de IJsclub Baflo

Jaarvergadering van de IJsclub Baflo

Het bestuur van de IJsclub Baflo, nodigt haar leden en donateurs uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op vrijdag 29 november 2019, Eetcafé Beuving, Stationsweg 1, Baflo

Aanvang 20.00 uur

Agenda;

 1. Opening;
 2. Ingekomen stukken en mededelingen;
 3. Notulen vorige vergadering van 30 november 2018;
 4. Jaarverslag 2018 – 2019 van de secretaris;
 5. Financieel jaarverslag van de penningmeester;
 6. Verslag van de kascommissie;
 7. Benoeming kascommissie;

Mevr. Ina v.d. Molen treedt af als kascommissielid. Dhr. Kees Buma blijft nog een jaar lid.

Dhr. Arie Borgman treedt toe tot de kascommissie.

Tevens dient er een reservelid te worden benoemd.

 1. PAUZE MET GRATIS VERLOTING!
 2. Bestuursverkiezing; Aftredend volgens schema en herkiesbaar; Dhr. F. Cleveringa

Aftredend volgens schema en herkiesbaar; Dhr. S. Boekschoten

Tussentijds aftredend; Dhr. H. Wolzak.

Het bestuur stelt voor dhr. Nico Buurma als voorzitter in het bestuur te benoemen. Het bestuur stelt tevens voor om mevr. Bianca Flikkema en dhr. Henk Haaksema in het bestuur te benoemen.

(Eventuele tegenkandidaten kunnen zich aanmelden voor aanvang van de vergadering)

 1. Begroting;
 2. Contributieverhoging;

Het bestuur stelt voor om de contributie voor leden vanaf seizoen 2020 – 2021 te verhogen van € 7,- naar € 8,- en de bijdrage voor donateurs, jeugdleden en ouderen te verhogen van € 3,50 naar € 4,-

 1. Bespreking a.s. winterseizoen;
 2. Rondvraag;
 3. Sluiting;

Na afloop van de vergadering kunt u kaarten en bingo spelen om vleesprijzen.

Bij het betreden van de ijsbaan het komend winterseizoen, word(t)en u/jullie vriendelijk verzocht de lidmaatschapskaart(n) bij jullie te dragen

Namens het bestuur IJsclub Baflo

Bianca

Reacties zijn gesloten.