Jaarvergadering 2023

Jaarvergadering 2023

Jaarvergadering van de IJsclub Baflo
Het bestuur van de IJsclub Baflo, nodigt haar leden en donateurs uit tot het bijwonen van de
algemene ledenvergadering op vrijdag 1 december 2023, Dorpshuis Agricola, Heerestraat 21, Baflo
Aanvang 20.00 uur
Agenda;

 1. Opening;
 2. Ingekomen stukken en mededelingen;
 3. Notulen vorige vergadering van 25 november 2022;
 4. Jaarverslag 2022 – 2023 van de secretaris;
 5. Financieel jaarverslag van de penningmeester;
 6. Verslag van de kascommissie;
 7. Benoeming kascommissie;
  Dhr. Martin Medema treedt af als kascommissielid. Dhr. Dennis Kuipers blijft nog een jaar
  lid.
  Dhr. Robert Klijnstra treedt toe tot de kascommissie.
  Tevens dient er een reservelid te worden benoemd.
 8. PAUZE MET GRATIS VERLOTING!
 9. Bestuursverkiezing; Aftredend volgens schema en herkiesbaar; Dhr. F. Cleveringa
  Aftredend volgens schema en herkiesbaar; Dhr. S. Boekschoten
  (Eventuele tegenkandidaten kunnen zich aanmelden voor aanvang van de vergadering)
 10. Begroting;
 11. Bespreking a.s. winterseizoen;
 12. Rondvraag;
 13. Sluiting;
  Na afloop van de vergadering kunt u bingo spelen om vleesprijzen.

Het bestuur van IJsclub Baflo

Bianca

Reacties zijn gesloten.

Copyright © 2022 IJsclub Baflo. Niets van deze website, zoals o.a. tekstuele informatie, foto’s of filmbeelden mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd/gekopieerd worden zonder toestemming van het bestuur van IJSCLUB BAFLO. Alle rechten liggen bij IJSCLUB BAFLO.