Archief op 2019

Zaterdag 28 december 2019 gratis schaatstoertocht in Kardinge

De leden van ijsclub Baflo kunnen op zaterdag 28 december van 17:00-19:00 uur weer gratis schaatsen in Kardinge. Ditmaal betreft het een schaatstoertocht! Door je ontvangen kaart na iedere ronde te laten stempelen krijg je ook nog een mooie medaille na afloop. Maar je mag natuurlijk ook gewoon vrij komen schaatsen.

Je kunt op eigen gelegenheid naar Kardinge gaan, dus vooraf aanmelden is niet nodig. Belangrijk is wel dat je de lidmaatschapskaart van ijsclub Baflo van het seizoen 2019-2020 bij je hebt. Bij de ingang wordt iedereen gecontroleerd van welke vereniging je lid bent.

Mocht je komende zaterdag er niet bij kunnen zijn, niet getreurd, zaterdag 22 februari (16:00-18:00 uur) is er voor leden eveneens de mogelijkheid om in Kardinge vrij te schaatsen.

Graag tot ziens in Kardinge, want bewegen is gezond, ook op het ijs!

Bestuur ijsclub Baflo

Communicatie via de e-mail

Om leden sneller en gemakkelijker op de hoogte te kunnen houden over ontwikkelingen binnen de ijsclub en om u bijvoorbeeld te informeren bij een eventuele opening van de ijsbaan, wil het bestuur graag beschikken over de mailadressen van de leden. U kunt uw mailadres hiervoor mailen naar leden@ijsclubbaflo.nl. Het bestuur zal uw mailadres uiteraard niet delen met derden.

Natuurlijk kunt u bij een eventuele opening van de ijsbaan (ook voor niet-leden) onze website, Facebook pagina, Twitter en Instagram raadplegen hiervoor. Ook daar komt die informatie op te staan.

Het bestuur

Jaarvergadering van de IJsclub Baflo

Het bestuur van de IJsclub Baflo, nodigt haar leden en donateurs uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op vrijdag 29 november 2019, Eetcafé Beuving, Stationsweg 1, Baflo

Aanvang 20.00 uur

Agenda;

 1. Opening;
 2. Ingekomen stukken en mededelingen;
 3. Notulen vorige vergadering van 30 november 2018;
 4. Jaarverslag 2018 – 2019 van de secretaris;
 5. Financieel jaarverslag van de penningmeester;
 6. Verslag van de kascommissie;
 7. Benoeming kascommissie;

Mevr. Ina v.d. Molen treedt af als kascommissielid. Dhr. Kees Buma blijft nog een jaar lid.

Dhr. Arie Borgman treedt toe tot de kascommissie.

Tevens dient er een reservelid te worden benoemd.

 1. PAUZE MET GRATIS VERLOTING!
 2. Bestuursverkiezing; Aftredend volgens schema en herkiesbaar; Dhr. F. Cleveringa

Aftredend volgens schema en herkiesbaar; Dhr. S. Boekschoten

Tussentijds aftredend; Dhr. H. Wolzak.

Het bestuur stelt voor dhr. Nico Buurma als voorzitter in het bestuur te benoemen. Het bestuur stelt tevens voor om mevr. Bianca Flikkema en dhr. Henk Haaksema in het bestuur te benoemen.

(Eventuele tegenkandidaten kunnen zich aanmelden voor aanvang van de vergadering)

 1. Begroting;
 2. Contributieverhoging;

Het bestuur stelt voor om de contributie voor leden vanaf seizoen 2020 – 2021 te verhogen van € 7,- naar € 8,- en de bijdrage voor donateurs, jeugdleden en ouderen te verhogen van € 3,50 naar € 4,-

 1. Bespreking a.s. winterseizoen;
 2. Rondvraag;
 3. Sluiting;

Na afloop van de vergadering kunt u kaarten en bingo spelen om vleesprijzen.

Bij het betreden van de ijsbaan het komend winterseizoen, word(t)en u/jullie vriendelijk verzocht de lidmaatschapskaart(n) bij jullie te dragen

Namens het bestuur IJsclub Baflo